Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

5. PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ

Posted by drvdt on T7, 01/06/2018 - 23:32
Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

Tham khảo ICPS, mục 9. Hành động khắc phục (Ameliorating Actions) như bảng bên dưới.

13 biện pháp này đã được đưa vào Chương trình STAR, trong mục A (ACT – Hành động khắc phục). Mục A cũng có ô để nhập chi tiết hành động đề xuất/thực hiện để khắc phục hậu quả.

STT

BIỆN PHÁP

TIẾNG ANH

 

Liên quan đến người bệnh

Patient Related

1

Quản lý bệnh/rối loạn

Management of Disease/Disorder

2

Quản lý Tổn thương

Management of Injury

3

Quản lý Khuyết tật

Management of Disability

4

Đền bù

Compensation

5

Thông báo/Xin lỗi công khai

Open Disclosure/Apology

 

Liên quan đến cơ quan

Organization Related

6

Quản lý Truyền thông/Quan hệ công chúng

Media Management/Public Relations

7

Quản lý khiếu nại

Complaint Management

8

Quản lý Rủi ro/Đòi hỏi

Claims/Risk Management

9

Tư vấn/trao đổi những căng thẳng với nhân viên

Stress Debriefing/Staff Counseling

10

Thông báo tại địa phương và Bồi thường

Local Notification and Restitution

11

Hòa giải

Reconciliation/Mediation

12

Thay đổi văn hóa

Culture Change

13

Giáo dục/Đào tạo

Education/Training

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top