Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CỐ

Posted by drvdt on T7, 01/06/2018 - 23:33
Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

Việc tìm kiếm nguyên nhân có thể dùng phương pháp 5Why và Fishbone.

Tùy vào nguyên nhân tìm được, bệnh viện có thể áp dụng một số trong 23 phương pháp bên dưới để Giải quyết vấn đề (loại bỏ nguyên nhân) tránh lặp lại. Đây là nội dung của Mục 10. Các hành động để giảm nguy cơ (Actions to Reduce Risk) trong ICPS.

Chương trình STAR cũng đã đưa vào phần này như phần 5.

STT

BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (LOẠI BỎ NGUYÊN NHÂN)

TIẾNG ANH

 

Các yếu tố liên quan đến người bệnh

Patient Factors

1

Cung cấp dịch vụ chăm sóc/hỗ trợ đầy đủ

Provision of Adequate Care/Support

2

Cung cấp giáo dục/đào tạo người bệnh

Provision of Patient Education/Training

3

Cung cấp sự hỗ trợ cho các quyết định

Provision of Protocols/Decision Support

4

Cung cấp thiết bị theo dõi

Provision of Monitoring Equipment

5

Cung cấp sự viện trợ thuốc

Provision of Medication Dispensing Aid

 

Các yếu tố liên quan đến nhân viên

Staff Factors

6

Đào tạo

Training

7

Sự định hướng

Orientation

8

Giám sát/Hỗ trợ

Supervision/Assistance

9

Các chiến lược để quản lý mệt mỏi

Strategies to Manage Fatigue

10

Đảm bảo sắn có bảng kiểm/chính sách/quy định

Availability of Checklists/Protocols/Policies

11

Chất lượng và số lượng nhân viên thích hợp

Adequate Staff Numbers/Quality

 

Các yếu tố tổ chức/Môi trường

Organizational/Environmental Factors

12

Phù hợp môi trường (thực thể) với nhu cầu

Matching Physical Environment to Needs

13

Sắp xếp phù hợp để tiếp cận dịch vụ

Making Arrangements for Access to a Service

14

Thực hiện đánh giá rủi ro/phân tích Nguyên nhân gốc

Performing Risk Assessment/Root Cause Analyses

15

Mã/Thông số kỹ thuật/Quy định hiện tại phù hợp

Current Code/Specifications/Regulations Being Met

16

Sắp xếp để sẵn sàng tiếp cận Quy định/Chính sách/Hỗ trợ

Arranging Ready Access to Protocols/Policies/Decision Support

17

Cải thiện Lãnh đạo/Hướng dẫn

Improved Leadership/Guidance

18

Sự phù hợp của nhân viên với nhiệm vụ/kỹ năng

Matching of Staff to Tasks/Skills

19

Cải thiện Văn hoá An toàn

Improving Safety Culture

 

Các yếu tố liên quan thiết bị/người phụ trách

Agent/Equipment Factors

20

Cung cấp thiết bị

Provision of Equipment

21

Các chức năng bắt buộc

Forcing Functions

22

Kiểm tra thường xuyên

Regular Audits

23

Khác

Other

 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top